| Njegoševa 10/1, 10000 Zagreb |

Statut Udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14 i 70/17) Hrvatska udruga pčelara „Pčelinjak“ na osnivačkoj sjednici Skupštine održanoj 10.05.2018., donijela je:

STATUT

 HRVATSKE UDRUGE PČELARA „Pčelinjak" 

I. Opće odredbe 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge; o zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Hrvatska udruga pčelara „Pčelinjak" ( u daljnjem tekstu: Udruga) je dobrovoljna, samostalna, izvanstranačka, nevladina i neprofitna udruga. 

Članak 2. 
Udruga je pravna osoba temeljem upisa u Registar udruga pri Uredu za opću upravu grada Zagreba.

 1. Naziv, sjedište i simboli

Članak 3. 

Puni naziv Udruge je:  Hrvatska udruga pčelara „Pčelinjak".

Skraćeni naziv udruge je : HUP „Pčelinjak"

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor većinom glasova.

Udruga djeluje prvenstveno na području grada Zagreba a aktivnosti od interesa za sve hrvatske pčelare provodi i na području Republike Hrvatske te inozemstva. 


Članak 4. 

Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 28 mm, uz rub pečata nalazi se tekst " Hrvatska udruga pčelara „PČELINJAK", a u sredini je detalj satne osnove od pet ćelija - dvije u donjem redu i tri u gornjem.

Članak 5. 
Znak Udruge sastoji se od natpisa Hrvatska udruga pčelara „Pčelinjak" te grafičkog prikaza detalja pčelinjeg saća u središtu grba. Grb je sastavljen od pet ćelija saća ispod kojih u polukrugu stoji natpis PČELINJAK, a s lijeva na desno, uokolo ćelija saća, stoji natpis Hrvatska udruga pčelara .


Članak 6. 
Zastava udruge simbolizira saće u nijansama zlatno žute boje meda. U sredini zastave saće prelazi u grafički prikaz detalja pčelinjeg saća u središtu grba. Grb je sastavljen od pet ćelija saća ispod kojih u polukrugu stoji natpis PČELINJAK, a s lijeva na desno, uokolo ćelija saća, stoji natpis Hrvatska udruga pčelara. Detalj pčelinjeg saća i natpis PČELINJAK tamno su smeđe boje, a natpis Hrvatska udruga pčelara pastelno zelene. Odnos širine i duljine je 1:2,5.

 

 

III. Predstavljanje, zastupanje i rad Udruge


Članak 7. 
Udrugu predstavlja predsjednik Udruge, a zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Predsjednik Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge. Pojedini član Upravnog odbora može zastupati i predstavljati Udrugu u granicama ovlaštenja koju mu daje Upravni odbor. Za preuzete obveze Udruga odgovara svim svojim sredstvima, načelom potpune odgovornosti. 

Članak 8. 
Rad Udruge je javan. Javnost se rada osigurava putem sredstava priopćavanja, sastanaka članova i tematskih tribina, pisanih informacija i biltena, službene Internet stranice Udruge, službenog Internet foruma Udruge i sl. pomoću kojih se članovi, javnost, druge organizacije i tijela upoznaju sa zaključcima, rezultatima rada i svim aktivnostima Udruge. 

IV. Ciljevi, područje djelovanja i djelatnosti Udruge 

Članak 9.

Ciljevi Udruge su:

 • promicanje, razvitak i unapređenje pčelarstva, očuvanja prirodnog okoliša i bio raznolikosti čiji je pčela sastavni dio;
 • promicanje kvalitetne proizvodnje, kvalitete i kontrole kvalitete pčelinjih proizvoda;
 • promicanje redovite potrošnje i kulture prodaje pčelinjih proizvoda i njihovog vrednovanja;
 • stalno okupljanje građana i mladeži radi poticanja uzgoja pčela;
 • poticanje i suradnja na razvijanju:
 • prodaje pčelinjih proizvoda, a posebno web-prodaje;
 • pčelarskog instituta;
 • pčelarskih sajmova;
 • tematskih prodajnih akcija pčelara;
 • medijskih aktivnosti članova i njihovom osposobljavanju za kontakte s medijima;
 • edukacije pčelara, građana i potrošača;
 • poticajne politike za pčelarstvo;
 • apiterapije
 • apiturizma
 • odnosa s obrazovnim, znanstvenim i zdravstvenim institucijama, državnim institucijamamedijima, te svim udrugama civilnog društva i pojedincima u zemlji i inozemstvu koji na bilo koji način mogu pomoći ili sudjeluju u razvoju i očuvanju pčele i pčelarstva.

Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području zaštite prirode i okoliša.

Članak 10. 

Djelatnosti Udruge jesu:

- aktivnosti na zaštiti Apis melifere carnice u zemlji i inozemstvu;

- aktivno sudjelovanje u donošenju pravilnika i propisa vezanih za Pčelarstvo;

- aktivno sudjelovanje u kreiranju poticajne politike za pčelarstvo;

- organiziranje grupnih posjeta sajmovima, seminarima i pčelarskim radionicama;

- inicijativa i realizacije mednih staza i mednih izletišta;

- kreiranje i izrada zajedničkih promidžbenih materijala za sve pčelare;

- definiranje i njegovanje Dobre pčelarske prakse u svim segmentima Pčelarstva;

- izrada suvenira Udruge i pčelarske djelatnosti;

- organizirano i redovito okupljanje članstva;
- organizacija tematskih rasprava i javnih tribina; 
- organizacija zajedničkih odlazaka na sajmove i tematske radionice u organizaciji drugih;

- organizacija i suorganizacija ocjenjivanja meda i ostalih pčelinjih proizvoda u zemlji i inozemstvu;

- organizacija zajedničkih nastupa na sajmovima, izložbama i drugim manifestacijama iz područja pčelarstva,

- organizacija pčelarskih dežurstava u svrhu zbrinjavanja rojeva pčela u urbanim sredinama tijekom sezone;
- poticanje druženja i razvoj humanih i plemenitih odnosa među članstvom; 
- suradnja sa svim udrugama u pčelarstvu, ekologiji, poljoprivredi, voćarstvu, šumarstvu te udrugama koje djeluju na očuvanju biološke raznolikosti zemlje i srodnim udrugama;

- izdavanje stručnih časopisa, biltena i brošura iz područja proizvodnje, prodaje i primjene pčelinjih proizvoda;

- edukacija pčelara, građana i potrošača o temama iz područja djelovanja Udruge.

- edukacija skupina u nepovoljnom položaju o pčelarstvu, pčelinjim proizvodima i značaju pčele za opstojnost civilizacije kakvu poznajemo u samostalnim projektima i/ili u suradnji s drugim udrugama;

- uspostavljanje pčelinjaka na kojima bismo u suradnji s drugim udrugama ili samostalno provodili terapeutsko pčelarenje za mlade sa poremećajem u ponašanju, za osobe s invaliditetom  i s osobama koje su imale i problema s ovisnostima no sada su apstinenti  kao i svim ostalim zainteresiranim osobama.

Članak 11. 
Udruga u ostvarivanju zadataka djeluje neovisno, a može surađivati s drugim udrugama i savezima udruga, zakladama, nadležnim tijelima uprave, drugim zajednicama, fakultetima i znanstvenim institucijama, školama, medijima i ostalim ustanovama.


Članak 12. 
O eventualnom učlanjenju ili istupanju Udruge u/iz druge zajednice, odnosno saveze odlučuje Skupština Udruge većinom prisutnih na skupštini.

Udruga postaje članom saveza udruga ili neke druge asocijacije potpisom pristupnice Savezu, koju temeljem odluke Skupštine u ime udruge potpisuje predsjednik Udruge.

Članstvo u više oblike udruživanje svaki član Udruge može ostvarivati i kroz Udrugu uplatom odgovarajuće članarine tog višeg oblika udruživanja. Članstvo se ostvaruje kroz sekcije Udruge.

 1. Članstvo 

  Članak 13.

Članom Udruge može postati pčelar, te svaki građanin koji podržava rad Udruge pod jednakim uvjetima, sukladno odredbama ovog statuta, odlukama Skupštine i Upravnog odbora temeljem ovlasti koje je određeno Statutom ili odlukom Skupštine. Članom Udruge može postati i pravna osoba. Članom udruge može postati i osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ali ne može biti birana u tijela udruge.

Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 14. 

Članovi Udruge mogu biti: 

- članovi koji su uključeni u rad Udruge i plaćaju punu članarinu

- obiteljski član - član obitelji člana Udruge

- mladi član - član između 15 i 21 godine starosti

- član pčelarske mladeži - član do 15 godine starosti

- počasni član Udruge može postati građanin koji ima zapažene zasluge u ostvarivanju ideja, ciljeva i zadataka Udruge te razvoju Pčelarstva te razvoja pozitivne percepcije o pčelinjim proizvodima, pčeli i pčelarstvu, a imenuje ih Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 15. 
Članom Udruge može biti samo onaj koji priznaje i pridržava se odredaba Statuta, Pravilnika, Pravila i Odluka tijela Udruge te redovito uplaćuje članarinu. 
Svi članovi Udruge ostvaruju svoja prava, interese te izvršavaju obveze, u okviru Udruge, na način kako je propisano odredbama Statuta Udruge.

Članak 16.

Članovi Udruge imaju pravo:

- predlagati i kreirati aktivnosti Udruge
- sudjelovati u aktivnostima Udruge, 
- biti informirani o radu Udruge, 
- birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom (osim onih koji nisu državljani RH)
- aktivno sudjelovati u radu Udruge

imaju obveze i odgovornosti: 
- poštovati odluke tijela Udruge, 
- poštovati odredbe Statuta, 
- plaćati redovito godišnju članarinu.

Članovi obitelji člana Udruge imaju pravo:

- plaćati umanjenu članarinu prema odluci UO 
- sudjelovati na svim sjednicama tijela Udruge ali nemaju pravo glasa
- ići na sve društvene izlete, sajamske manifestacije i klupska druženja
- sudjelovati na predavanjima, promocijama i društvenim događanjima

- biti informirani o radu Udruge

- aktivno sudjelovati u radu udruge

imaju dužnost: 
- poštovati odluke tijela Udruge, 
- poštovati odredbe Statuta, 
- plaćati redovito godišnju članarinu

Mladež od 15 do 21 godine imaju pravo:

- plaćati umanjenu članarinu prema odluci UO 
- sudjelovati na svim sjednicama tijela Udruge

- birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge (od 18. do 21. Godine, osim onih koji nisu državljani RH)

- sudjelovati na predavanjima, promocijama i društvenim događanjima

- biti informirani o radu Udruge

- aktivno sudjelovati u radu udruge

imaju dužnost: 
- poštovati odluke tijela Udruge, 
- poštovati odredbe Statuta, 
- plaćati redovito godišnju članarinu

Djeca do 15 godina

- imaju pravo sudjelovati na svim aktivnostima udruge, ali bez prava glasa na Skupštini

- za pristupanje Udruzi za osobu mlađu od 14 godina pristupnicu potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina Pristupnicu supotpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik

imaju dužnost: 
- poštovati odluke tijela Udruge, 
- poštovati odredbe Statuta. 

Članak 17. 
Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova i plaćanjem članarine za tekuću godinu.

Počasnog člana predlaže Upravni odbor svojom odlukom, a na prvoj slijedećoj počasnog člana proglašava Skupština i uručuje mu Povelju o počasnom članstvu.

Članak 18.
 
Članstvo u Udruzi prestaje temeljem vlastitog pismenog zahtjeva člana, isključenjem iz članstva ukoliko grubo narušava ugled i interese Udruge, brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine dvije godine za redom, smrću člana ili prestankom djelovanja Udruge.


Članak 19. 
O prestanku članstva u Udruzi isključenjem ili brisanjem odlučuje Sud časti. 

Članak 20. 
Po primitku obavijesti o prestanku članstva svaki član Udruge može se žaliti Upravnom odboru čija je odluka konačna. 

VI. Tijela upravljanja 

Članak 21. 
Tijela upravljanja Udrugom su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.


VI.a. ) Skupština 

Članak 22. 
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi članovi Udruge koji plaćaju pun iznos članarine i mladež  od 18. do 21. godine. Rad Skupštine definira Poslovnik o radu Skupštine kojeg predlaže Upravni odbor, a donosi ga Skupština. 

Članak 23. 

Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna. Izborna skupština saziva se svake četiri godine, dok se redovna skupština održava najmanje jednom godišnje.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. 
Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži predsjednik Udruge, najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. 
Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dostave pismenog zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članova udruge, koji su upisani u registar članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 24.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. 
Skupština odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako joj je nazočna najmanje 1/3 članova Skupštine. Ako u dogovoreno vrijeme nije nazočna najmanje 1/3 članova Skupštine, čeka se 30 minuta i nakon toga Skupština može otpočeti s radom i donositi pravovaljane odluke ako je nazočno najmanje 10 članova Skupštine.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

                                                                          Članak 25. 
Skupština Udruge: 
- donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Statutom, 
- donosi Poslovnik o radu Skupštine,

- utvrđuje politiku razvitka Udruge;

- odlučuje o visini članarine; 
- raspravlja i odlučuje o Izvješću Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti, 
- usvaja godišnji Program rada, plan rada i financijski plan Udruge, 
- bira i razrješava dužnosti predsjednika, članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti,

- imenuje i opoziva likvidatora udruge,

- donosi i usvaja druge akte i odluke važne za rad Udruge; 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju nepokretne imovine Udruge,

- usvaja pristupanje i istupanje iz drugih udruga, saveza udruga ili drugih pravnih osoba;

-  donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),

- bira svoje predstavnike u takve više oblike udruživanja;
- odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine;

- odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Članak 26.

Članovima Udruge koje bira i opoziva Skupština, može prestati mandat prije isteka vremena na koje su birani i to: prestankom članstva radi smrti člana, opozivom i ostavkom. Opoziv člana vrši se na isti način kao i izbor. 
Prestankom mandata člana Nadzornog odbora ili Suda časti na njegovo mjesto Skupština bira novog člana čiji mandat traje samo do isteka mandata člana tijela umjesto kojeg je biran novi član. 
Prestankom mandata člana Upravnog odbora na njegovo mjesto Upravni odbor kooptira novog člana iz redova najaktivnijih članova, a tu odluku potvrđuje Skupština na prvom narednom zasjedanju čiji mandat traje do isteka mandata UO.


VI.b ) Upravni odbor 

Članak 27. 
Upravni odbor čini 5 članova, a upravlja radom Udruge između dvije sjednice Skupštine. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani. Rad Upravnog odbora definira Poslovnik o radu Upravnog odbora, koji donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština.

                                                                        Članak 28. 
Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik. Upravni odbor sastaje se najmanje četiri puta godišnje. 

                                                                        Članak 29. 
Upravni odbor: 
- saziva Skupštinu i podnosi izvještaj o radu, 
- predlaže usvajanje, izmjenu ili dopuna Statuta i drugih akata koje donosi Skupština, 
- donosi Poslovnik o svom radu, 
- predlaže godišnji program rada, plan rada i financijski plan,

- predlaže iznos godišnje članarine
- brine o osposobljavanju svojih članova 
- upravlja imovinom Udruge,

- dodjeljuje javna priznanja svojim članovima/icama, aktivistima te drugim fizičkim i pravnim osobama za posebne zasluge u afirmaciji pčele i pčelarstva.
- predlaže počasne članove zaslužne za razvoj Udruge i Pčelarstva,

- posebnom odlukom utvrđuje vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja. 
- brine o javnosti rada Udruge,

- prema potrebi osniva komisije, podružnice, sekcije, ogranke, 
- donosi odluke o naknadama, nagradama i potporama, 
- donosi odluke o korištenju objekata i opreme, 
- imenuje i razrješava dopredsjednika i blagajnika,

- odlučuje o mjestu i načinu vođenja materijalno-financijskog poslovanja

- surađuje s drugim udrugama, društvima i savezima,

- predlaže i priprema udruživanje s drugim udrugama, savezima ili pravnim osobama 
- odlučuje o prijemu pravnih osoba kao podupirućih članova Udruge, 
- odlučuje o molbama i žalbama,

VI.c.)  Nadzorni odbor

Članak 30. 
Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu i organ čiji rad nadzire. 
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge. Posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge. 

Članak 31. 
Nadzorni odbor ima tri člana, njihov mandat traje četiri godine. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Na prvoj sjednici nakon izbora članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Odbora.
Članovi nadzornog odbora su u svom radu samostalni te za svoj rad odgovaraju jedino Skupštini.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova članova Nadzornog odbora.

VI.d.) Sud časti 

Članak 32. 
Sud časti Udruge provodi postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti članova Udruge ako su svojim ponašanjem i djelovanjem narušili ugled Udruge ili su ugrozili imovinu društva. Sud časti donosi stegovne mjere temeljem Pravilnika o radu Suda časti i ovog Statuta.

Žalba na izrečenu stegovnu mjeru daje se Skupštini Udruge, a njena je odluka konačna.

Članak 33. 
Sud časti sastoji se od 3 člana koje bira Skupština društva na rok od 4 (četiri) godine. Član Suda časti ne može biti članom bilo kojeg od ostalih tijela upravljanja Udrugom. Članovi Suda časti između sebe biraju predsjednika na prvoj sjednici nakon izbora.

Sud časti donosi odluke većinom glasova članova Suda časti.

Članak 34. 
Sud časti radi i odlučuje temeljem odredaba Poslovnika kojeg donosi Sud časti, a mjere koje izriče Sud časti su opomena, opomena pred isključenje iz Udruge te isključenje iz Udruge.

U iznimnom slučaju Sud časti može odrediti članu Udruge i namirenje troškova koje je svojom nepažnjom ili namjerom izazvao Udruzi.

VI.e.) Predsjednik

Članak 35. 

Predsjednika Udruge bira skupština na rok od 4 (četiri) godine. 

Članak 36. 

Predsjednik Udruge:

- odgovara za zakonitost rada udruge,

- vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine,

- odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
- predstavlja i zastupa Udrugu, 
- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, 
- daje opunomoćenja drugim članovima, 
- potpisuje sve financijsko-materijalne dokumente, 
- sklapa ugovore, potpisuje sporazume i druge pravne radnje u ime i za račun udruge, 
- brine o izvršavanju odluka tijela upravljanja, 
- obavlja i druge poslove sukladno sa zakonom, statutom i drugim aktima udruge.


 1. f.) Dopredsjednik

                                                                          Članak 37. 
Predsjedniku Udruge u radu pomaže dopredsjednik koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. 

                                                                         Članak 38. 
Dopredsjednika Udruge iz svojih redova bira Upravni odbor. Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i predsjedniku Udruge. 

                                                                         Članak 39. 
Dopredsjednik : 
- obavlja stručne i administrativne poslove za Udrugu, 
- brine i poduzima mjere za ostvarivanje utvrđenog plana i programa rada, 
- zastupa Udrugu, 
- surađuje i pomaže u radu predsjedniku Udruge, 
- brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka tijela upravljanja i drugih tijela, odbora i komisija koje osniva Upravni odbor, 
- obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost odlukama tijela upravljanja ili predsjednika. 

                                                                       VI. g.) Tajnik

                                                                       Članak 40. 
Tajnika Udruge iz svojih redova bira Upravni odbor. Za svoj rad tajnik je odgovoran Upravnom odboru i predsjedniku Udruge. 

                                                                       Članak 41. 
Tajnik: 
- prima uplate članarine i novčanih donacija,

- sastavlja, vodi i ažurira registar članova, 
- odgovoran je za godišnji popis pokretne i nepokretne imovine, 
- vodi evidenciju materijalno-novčanog poslovanja.

-obavlja ostale administrativne poslove po nalogu predsjednika i Upravnog odbora.                                     VII. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKLO POSLOVANJE 

                                                                   Članak 42. 
Imovinu Udruge čine: nepokretna imovina, pokretna imovina, nenaplaćena potraživanja, novac u blagajni i na žiro računu. 

                                                                    Članak 43. 
Udruga može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Odluku o prodaji nepokretne imovine ili prijenosu vlasništva na drugi pravni subjekt donosi Skupština. Odluku o davanju u zakup imovine i prodaji pokretne imovine društva donosi Upravni odbor. Pokretna imovina mora biti popisana, a popis ovjeren žigom i potpisom ovlaštene osobe. 

                                                                   Članak 44. 
Prihodi su Udruge: novac od upisnine, novac od članarine, novac od dotacija, donacija i sponzorstava, novac od organizacije priredaba, manifestacija i izdavačkog programa, prihodi od znanstvenih i stručnih usluga i upravljanja imovinom te drugi izvori prihoda sukladno Zakonu.

Ukoliko Udruga u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se mora u skladu sa statusom neprofitne organizacije koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje onih djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni Statutom.

                                                                   Članak 45. 
Udruga je dužna poslovati sukladno zakonskim propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. 

                                                                    Članak 46. 
Materijalno-financijsko poslovanje vodi se na temelju financijskog plana i programa rada Udruge, te odluka Upravnog odbora.

                                                                    Članak 47. 
Upravni odbor raspolaže sredstvima Udruge. Novčane i materijalne dokumente, koji se odnose na rukovanje novčanim i drugim materijalnim sredstvima i pravima, potpisuje predsjednik do vrijednosti od 5.000,00 kn samostalno, a za iznose vrijednosti veće od 5.000,00 po odluci Upravnog odbora.


                                                                    Članak 48. 
Udruga svoje financijsko poslovanje vodi preko vlastitog žiroračuna. 

                                                 VIII. USTROJSTVENI OBLICI

                                                                    Članak 49. 
Udruga može zbog ostvarivanja posebnih interesa, poglavito zbog lakšeg i efikasnijeg ostvarivanja raznovrsnih interesa članstva, ili organiziranja aktivnosti utvrđenih Statutom, osnivati podružnice, sekcije, ogranke i komisije. 

                                                                    Članak 50. 
Podružnice, sekcije i ogranci su ustrojstveni oblici i nemaju status pravne osobe. Inicijativu za njihovo osnivanje daje Upravni odbor ili najmanje pet članova Udruge. Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika Udruge donosi Upravni odbor . Odluka sadrži odredbu o nazivu, ustroju, sjedištu, te osobama ovlaštenim za predstavljanje Udruge. 

                                                       IX. PRESTANAK RADA 

                                                                   Članak 51. 
Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom o udrugama.

                                                                   Članak 52.

U slučaju prestanka rada udruge preostala imovina udruge predaje se udruzi ili ustanovi s istim ili sličnim statutarnim ciljevima sukladno odluci Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja udruge, postupak likvidacije provodi likvidator.

Likvidatora bira Skupština.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE 

                                                                      Članak 53. 
  Statut Udruge, njegove izmjene i dopune donosi Skupština Udruge i to dvotrećinskom većinom prisutnih članova na Skupštini.

                                                                    Članak 54. 
Tumačenja Statuta daje Skupština, a drugih akata Udruge tijelo koje ih je donijelo. 

                                                                    Članak 55. 
Poslovnike i druge opće akte propisane Statutom dužna su donijeti nadležna tijela upravljanja Udruge u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta. 

                                                                    Članak 56. 
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Zagrebu, 10. svibnja 2018.                                                                Predsjednik Udruge:                                                                                                     

                                                                                                             Dražen Jerman

hup pcelinjak naslovna

drvo panel

vecernji

med 1

satne osnove slika 45515217

propolis 1

Please publish modules in offcanvas position.