| Njegoševa 10/1, 10000 Zagreb |

Ekovar za zaštitu od varoe

Naš kolega pčelar Ivan Šiškov iz Kaštel Sućurca poslao nam je opširan i zanimljiv prilog o njegovom načinu tretiranja pčelinjih zajednica protiv varoe. Razradio je kombinaciju tehnologije pčelarenja i upotrebe prirodnih supstanci s vlastitom recepturom koju je nazvao "EKO-VAR" na bazi timola i eteričnih ulja mediteranskih biljaka.

Traži kontakt i mišljenje i pčelara i stručnjaka, te mogućnost daljnjeg ispitivanja, provjere i eventualne proizvodnje "EKO-VARA". Iako je prilog opširan bit će sigurno primjedbi i pitanja te molimo da se za sve informacije obratite direktno kolegi Šiškovu.

1. KAKO PRISTUPITI RJEŠAVANJU PROBLEMA VAROE

U rješavanju ove teške bolesti treba:

1. NAPRAVITI METODOLOGIJU RJEŠAVANJA PROBLEMA, ovo je raspravljeno u naslovu "KAKO SPASITI PČELU".

2. KORISTITI TUĐE ZNANJE, posebno ono što je znanost dobro napravila.

3. UTVRDITI (DEFINIRATI) NOVU TEHNOLOGIJU PČELARENJA.

4. KORISTITI SAMO EKOLOŠKA SREDSTVA ZA UNIŠTAVANJE VAROE.

5. PREPUSTITI PROIZVODNJU SREDSTVA ONIMA KOJI MOGU NAJKVALITETNIJE I NAJJEFTINIJE TO RADITI.

6. VRŠITI EDUKACIJU PČELARA I UTVRDITI STRATEGIJU DALJNJE BORBE PROTIV VAROE.

2. KAKO SPASITI PČELU

U svakoj oblasti čovjekovog djelovanja imamo ljude koji se bave znanstvenim metodama za ostvarenje što boljih rezultata rada. Naročito u oblasti liječenja od raznih bolesti znanstvene metode su jedino ispravne i priznate. Međutim, u nekim slučajevima liječenja teških bolesti i pored ogromnog truda znanstvenici ne ostvaruju zadovoljavajuće rezultate. Obično u tim slučajevima liječenjem se bave i ljudi kojima to nije struka, te pokušavaju takozvanim alternativnim metodama ostvariti rezultate u savladavanju bolesti ponekad i uspješno.
Ja sam se posljednje dvije godine angažirao na proučavanju ove opasne bolesti koja pritiska pčelu sve više i sve opasnije. Pratio sam, čitao i slušao sve što se u posljednje vrijeme govori o Varoi Jacobsoni, odnosno o Varoi Destructor.
Međutim nisam bio zadovoljan što je do sada znanost u toj oblasti učinila. Dvadeset godina znanost se bavi ovim problemom i nije ga riješila, a promijenila je oko dvadeset lijekova na koje je Varoa postajala rezistentna, a lijekovi koji su redom bili i jaki otrovi sve su se više gomilali u vosku, a time i u medu kao rezidui, tako da znanost sada upozorava na tu činjenicu kao najveću opasnost.
A ovo već predstavlja krupni znanstveni promašaj, međutim ne i jedini, jer u ovoj oblasti bilo je još znanstvenih promašaja, međutim neću ih nabrajati, nego ću opisati kako sam ja postavio rješenje ovog problema čiji je osnovni cilj spasiti pčelu.
Da je strah za opstanak pčele realan dokaz su i dva posljednja skupa znanstvenika i pčelara na kojima se raspravljalo o ovom problemu i to:
prošle godine održano je savjetovanje na Krku i drugo 1. ožujka u Celju gdje je na sajmu pčelarstva izneseno više predavanja o borbi protiv Varoe.
Zbog velike ugroženosti pčele i sve lošijih rezultata liječenja pčele sa kemijskim sredstvima znanost je krenula u pravcu rješavanja ovog problema putem selekcije pčela.
Rezultati selekcije pčela, radi rješenja ovog problema, za neke podvrste pčela veoma su loši (kao što je Kranjska pčela), a za neke podvrste europskih pčela rezultati ipak nešto obećavaju.
Selekcijom pčela imalo se namjeru doći do pčele koja će sama sebe čistiti od Varoe i sama se održavati u prirodi kako je to radila tisuće godina.
Neki znanstvenici u tu mogućnost vjeruju, međutim neki u to ne vjeruju i zaključak ovih drugih je da pčela ne može dalje opstati bez čovjeka i njegove pomoći.
U rješavanju ovog problema sada bih najprije raspravio slijedeća pitanja:

1. Kojih se ciljeva treba držati u rješavanju ovog problema?
2. Definicija ove bolesti ili što je Varooza.
3. Kakav način mjerenja efikasnosti treba koristiti u procjenjivanju mogućih lijekova?
4. Nova tehnologija pčelarenja.

I. O postavljenim ciljevima puno puta ovisi kojim putem, kako i kada će se doći do osnovnog cilja.
Zato u traženju sredstva (ili lijeka) za uništavanje Varoe treba se držati slijedećih ciljeva i zadataka:
1. Treba tražiti ekološka sredstva (kemijsko ili biljno) za uništavanje Varoe. To znači da sredstvo nije otrovno niti za pčelu niti za ljude, da stimulira pčelu na razvoj i normalan rad.
2. Sredstvo treba biti jeftino.
3. Sredstvo treba djelovati protiv Varoe kontaktno i trenutno.
4. Sredstvo treba ujedno biti i snažan ili dobar SISTEMIK, tj. djelovati protiv Varoe kroz prehranu pčele ili preko limfne tekućine pčele.
5. Sredstvo treba stimulirati pčelu na čišćenje od Varoe; na samočišćenje i na čišćenje jedne od strane druge - međusobno.
6. Sredstvo treba biti jednostavno za pripravljanje i doziranje.
7. Sredstvo treba biti jednostavno za primjenu.
8. Primjenom sredstva ne smiju se pojavljivati nikakvi ostaci ili promjene na pčelinjim proizvodima.

II. Što je to Varooza?
O pravilnoj definiciji neke pojave puno puta ovisi rješenje problema koje ta pojava donosi. U samom početku znanost je dala definiciju ove bolesti:
-da je to parazit (krpelj) koji napada pčelu i živi na pčeli.
U početku je to bila Varoa Jacobsoni, a kasnije Varoa Destructor ili obje. Međutim bez obzira kako se zove ovaj parazit bitno je u rješavanju problema koje on donosi poći od sljedeće definicije:
-Varoa je parazit prije svega pčelinjeg legla, a tek onda parazit odrasle pčele. Zašto? To je parazit pčelinjeg legla (bolest legla) zbog toga što se on u leglu oplođava, nosi jaja, rađa, raste i razmnožava, hrani i progresivno uvećava svoju populaciju.
-Na odrasloj pčeli samo vegetira.
Polazeći od ovoga Varozu ćemo uništavati u dvije faze:

a/ Varozu na odrasloj pčeli ćemo uništiti sredstvima koja snažno djeluju:
1. Kontaktno i to trenutno ili u relativno kraćem vremenu kao miris, dim ili kapljična magla,
2. kao sistemik kojega pčele uzimaju u sebe ili prinudno ili dragovoljno kao zaslađenu hranu, a koje svojim gorkim ili kiselim svojstvima preko limfne tekućine djeluju otrovno ili omamljujuće na Varou.
3. U stimuliranju pčela na čišćenje. Neka kontaktna sredstva svojim uljnim svojstvima djeluju na odraslu pčelu, da nogama sama sebe čisti i da jedna drugu čisti, a na taj način skida i krpelj sa sebe (eterična ulja).
4. Kombinacijom sva tri prethodno navedena sredstva dobivaju se još bolji efekti.

b/ U II. fazi treba odvojeno čistiti leglo od parazita koji žive u njemu. S obzirom da je leglo poklopljeno trebamo napraviti ono što je jedino moguće, a to je:
Uništiti Varou kada iz legla izađe odrasla pčela.
Za ovo je potrebno promijeniti tehnologiju pčelarenja slijedećim mjerama:
-Nakon posljednje ljetne paše pčelinja zajednica ulazi u period kada se Varoa puno brže razmnožava od pčele i prelazi u intenzivni razvoj koji se ostvaruje u leglu. Zbog toga treba prekinuti razvoj pčelinjeg legla u istoj košnici, na slijedeći način:
1. Košnicu podijeliti u donji i gornji dio koji će biti odvojeni jedan od drugog sa finom duplom mrežom, kroz koju ne može propadati Varoa. Donji i gornji dio imat će svoja odvojena leta.
Donji dio, mora imati u površini čitave podnice mrežu krupnog oka. U ovaj se dio prebace sve pčele radilice sa maticom, okvire peluda i meda. Ovaj dio se odmah tretira sa ekološkim sredstvom protiv Varoe i to više puta jer imamo za to vremena 15 dana do poklapanja legla. Ovdje matica počinje razvoj društva od početka kao u proljeće nakon zime i tako priprema društvo za jesensku pašu.
Gornji dio, odvojen je od donjeg dijela sa finom aluminijskom mrežom ispod koje je meka plastična folija. Ovaj dio ima svoje malo leto i ovdje su složeni svi okviri sa leglom i mladim pčelama koje griju leglo (a ovaj dio košnice grije i toplina iz donjeg dijela), a tu se doda i okvir meda i peluda. Ovdje nema matice, te nema stvaranja novog legla što će i zaustaviti intenzivni razvoj Varoe kada svo leglo nakon 25 dana nastane. Varoa neće imati više svoje uvjete za oplodnju i razmnožavanje. Sada se i ovaj dio košnice tretira sa snažnim, dobrim ekološkim sredstvom protiv Varoe, koja se nakon tretmana očisti sa navedene plastične folije. I u ovom dijelu može se izvršiti višekratno tretiranje jer Varoa ne može pobjeći i sakriti se u leglo (kojeg ovdje nema više). Nakon toga ukloni se i mreža (jer se PVC folija već uklonila prije 2-3 dana) i društvo brzo ojača za jesensku pašu.
2. Sve košnice čitavu godinu trebaju imati otvorenu podnicu u čitavoj površini sa mrežom krupnijeg oka radi otpadanja Varoe i mrtvih i živih ili omamljenih. Ovo je naročito važno zbog toga što u društvu koje se stimulira na samočišćenje, otpale Varoe više se neće vratiti i još agresivnije se zakačiti na pčelu.
3. Dobro je praviti rezervne zajednice (nukleuse) iz kojih će se prije navedenog čišćenja, glavne zajednice pojačati sa leglom i sa pčelama. Ovdje se može iz jednog nukleusa pojačati dvije glavne zajednice.

c/ Kakvo mjerilo efikasnosti treba koristiti u procjeni pojedinih sredstava (lijekova)?
O rješavanju ovog pitanja ovisi uspjeh u borbi protiv Varoe ili u pronalaženju novih ekoloških sredstava za uništavanje Varoe.
Je li neki lijek (sredstvo) efikasno 50%, 80% ili 98% govori nam da od ukupnog broja Varoa u jednoj zajednici, sredstvo uništi 50% ili 80% Varoe. Nije problem izbrojiti koliko je palo mrtvih Varoa, nego je problem koliko je u zajednici bilo živih Varoa.
Kada sam gospodinu dr. Büchleru na Krku postavio ovo pitanje kako se mjeri efikasnost nekog lijeka (sredstva) on mi je objasnio na slijedeći način:
"Nauka je to riješila ovako: treba odrediti 10 kontrolnih i 10 ispitnih košnica, te brojati otpale Varoe na jednoj i drugoj grupi košnica 10 dana prije dana tretiranja tzv."0-tog" dana. Tog dana tretirati sa jednim sredstvom 10 ispitnih košnica i dalje pratiti i brojati otpale Varoe i u ispitnoj grupi i u kontrolnoj grupi sljedećih 10 dana ili više od deset dana ovisi koliko djeluje lijek.
Nakon toga imamo dosta statističkih podataka da utvrdimo postotak efikasnosti lijeka uspoređujući podatke iz ispitne i kontrolne grupe. Na isti način u Celju su bili prezentirani podaci o ispitivanju nekih lijekova u slovenskim istraživanjima.
Ali što ovo znači?
Da je za ispitati efikasnost samo jednog sredstva potrebno angažirati 20 košnica 20 ili 30 dana.
Ako ja želim ispitati 5 različitih sredstava koja imaju više nepoznanica kao:
-koju količinu primijeniti
-koju koncentraciju pojedine supstance primijeniti
-koji način tretiranja sredstva izabrati: prskanje, kapanje, prehranom ili dodirom?
Onda dolazi do Sizifovog posla koji traži i puno košnica, puno dana i mjeseci i puno rada i troškova.
I ovdje svaka dobra volja i želja prestaje.
Međutim, rješenje postoji, i to:
Ja radim na sljedeći način za mjerenje efikasnosti nekog lijeka.
Za mjerenje efikasnosti jednog sredstva dovoljno je jedna košnica i dovoljno je onoliko vremena (dana) koliko to sredstvo djeluje tj. koliko dana obara Varou.
Potrebno je iz jednog društva ukloniti svo leglo i prebaciti ga na čuvanje u drugu zajednicu.
Znači u ovu ispitnu zajednicu sa tog legla otresemo sve pčele i ista je ostala bez legla, te odmah možemo pristupiti tretiranju sa ispitnim sredstvima. Ispod šuplje podnice u plastičnu kadu padaju otpale Varoe koje brojimo svaki dan (2 x dnevno) sve dok Varoa otpada. Kada prestane otpadati Varoa, tada društvo tretiramo nekim drugim jakim sredstvom jedan ili više puta, izbrojimo sada otpale Varoe, zbrojimo sve zajedno i stavimo u odnos sa brojem opalih Varoa djelovanjem ispitnog sredstva i to je % efikasnosti.
Dijeleći košnice na opisani način ranije u donje društvo bez legla i gornje društvo sa leglom koje će kasnije opet izići već u jednoj godini imamo na pčelinjaku od 50 košnica veliki broj ispitanih košnica za precizno utvrđivanje efikasnosti protiv Varoe.

Kako dalje?
Koja sredstva ispitivati?
Unaprijed treba pripremiti sredstva za ispitivanje: sva sredstava koja su ekološka i daju rezultate treba ponovno ispitati:
kontaktno sredstvo sa sistemikom u kombinaciji
tražiti efikasnost sa manjom koncentracijom
tražiti efikasnost sa jednostavnijim načinom primjene
Do sada su poznata sredstva Timol, Camfor, oksalna kiselina, mliječna kiselina, mravlja kiselina i pelin.
Međutim ovdje otpadaju zbog svoje visoke nabavne cijene Timol i mravlja kiselina.
Nova sredstva koja treba ispitati su :
limunska kiselina, vinska kiselina, octena kiselina, majčina dušica, timijan, origano, kopriva, eterična ulja lavande, ružmarin ,buhača, menta, matičnjak i dr.
Posebno su interesantne kombinacije pojedinačnih sredstava.
Na kraju iznosim jednu osobinu Varoe koja nigdje nije spominjana, koju ipak još treba detaljnije proučiti i dokazati a to je:
Na Varou omamljujuće i ubitačno djeluju mnoga sredstva.
Međutim Varoa u svoj obrambeni sustav samoodržanja ima ugrađen razvijen nagon za bježanje i čim se djeluje na pčelinju zajednicu sa nekim sredstvom koje je ili jačeg mirisa ili okusa bježi sa pčele i prelazi u leglo, gdje se osjeća sigurnija jer je tu u svojim najprijatnijim uvjetima.
Iz ovog proizlazi, a što treba još provjeriti i raspraviti:
- da su efikasnija blaža sredstva bez okusa i mirisa
- nakon 7 dana ponovo masovno izlazi na pčelu
- zato joj prije tretiranja treba ukloniti leglo
- zato treba praviti kombinaciju lijekova
- u sredstvo bi trebalo dodati kao mamac miris propolisa i matične mliječi koje Varoa nalazi u leglu i koji joj prijaju?
- nakon bježanja dolazi do intenzivnog razmnožavanja i povećanja broja Varoa jer se sve događa u leglu u koje se s ovim bježanjem povećala invazija
- zato ne tretirati pčele protiv Varoe ako se prethodno ne ukloni leglo!!!
- zato je potrebno uništiti Varou u navedene dvije faze.

3. KAKO SAM RIJEŠIO PROBLEM VAROE

U rješavanju problema Varoe pošao sam od slijedećih spoznaja.

I. O PRIRODI VAROE I BOLESTI

Kao najbitnije bih istaknuo:

1. Varoa je parazit, krpelj LEGLA, a na odrasloj pčeli vegetira i preživljava zimski
period kad nema LEGLA.
Iz ovog proizlazi NOVA TEHNOLOGIJA PČELARENJA i RAZNI OBLICI (FORME) SREDSTVA ili LIJEKA u kojima se ono izrađuje i primjenjuje.

2. Istaknuo bih činjenicu da dok god ima legla ima i VAROE
U leglu se Varoa ne može uništavati.

3. Podsjetio bih na reproduktivni ciklus Varoe od 7 dana. Od oplodnje do nove generacije koja je
sposobna za novu oplodnju treba 7 dana što govori o razvoju populacije jednom velikom brzinom po geometrijskoj progresiji. Polazeći od ove činjenice matematički se utvrđuju ciklični periodi tretiranja pčela.
4. U leglu se nalazi nepoznati broj Varoa tako da se teško utvrđuje efikasnost sredstva za
uništavanje Varoe, a dok se izašla Varoa iz legla uništava u međuvremenu se druga Varoa
(u još većem broju) stvara u leglu. TE I ZBOG OVOGA MORA SE IĆI NA NOVU TEHNOLOGIJU PČELARENJA.
5. Znanstvenici su laboratorijski utvrdili da Varoa donosi druge ubitačne bolesti (ja mislim prije svega) u leglo te u cijelo društvo. Posljedica toga je neminovan kraj tog društva. Zbog toga društvo nikada ne smije doći u toliko visoku invadiranost sa Varoom da bi postala pogodna sredina za razvoj virusa.

II. O DOSADAŠNJOJ I NOVOJ TEHNOLOGIJI PČELARENJA


Do sada:
zatvorena košnica
neprekidni razvoj društva pčela - legla
pčelarenje sa ili bez hanemanke
cilj što jače društvo
mjere protiv rojenja

PREPORUČAM NOVU TEHNOLOGIJU PČELARENJA, koja je ujedno:
1. pčelarenje protiv Varoe i bez Varoe
2. pčelarenje na visoke prinose i bez rojenja
3. pčelarenje na skupljanje matične mliječi
4. pčelarenje na jako društvo za posljednju jesensku pašu
5. uništavanje Varoe ekološkim sredstvima
6. kontrola invadiranosti

Sve naprijed navedeno ostvaruje se slijedećim mjerama:

-podnica sa rupom ili sa skupljačem Varoe
-pomoćna međupodnica od guste Al mreže kroz koju može propadati Varoa sa malim letom širine 5 cm.
-PVC folija za skupljanje otpale Varoe iznad gornjeg nastavka proizvodnog dijela društva, a ispod međupodnice.
-prije prve glavne proljetne paše (kadulje ili bagrema i to cca 10 dana) treba u donja dva ili tri nastavka odvojiti maticu bez zatvorenog legla sa svim proizvodnim pčelama što će predstavljati proizvodni dio društva. Ovdje je dovoljno 7 -10 dana staviti 2 komada paštete "EKO-VAR" za potpuno uništenje Varoe na proizvodnim pčelama.
-iznad proizvodnog dijela stavlja se navedena međupodnica ispod koje je PVC folija koja omogućava padanje Varoe iz gornjeg nastavka.
U ovaj nastavak iznad međupodnice stavljeno je svo leglo sa pčelama, sa 1 okvirom peluda i 1 okvirom meda.
-početkom paše ukloni se "EKO-VAR" i proizvodni dio očišćen od Varoe krca med.
-nakon 24 dana u nastavku iznad međupodnice kada je izašla iz legla i posljednja pčela uništimo u roku od 5 dana (a to se može započeti i 10 dana prije 24. dana) sa ljetnom paštetom "EKO-VAR" svaku Varou. Nakon ovog uklonimo međupodnicu i ojačamo cijelo društvo sa novim mladim pčelama.
-opisani postupak isto možemo ponoviti nakon posljednje ljetne paše.
To nije neophodno kada imamo ljetni "EKO-VAR" koji efikasno uništava Varou u trajanju od 10-15 dana nakon posljednje ljetne paše i pripreme pčela za zadnju jesensku pašu vrijeska
-ovaj postupak se može zamijeniti pa bi imali slijedeće mogućnosti:
1.- proljetno uklanjanje legla i čišćenje od Varoe sa proljetnim "EKO-VAR"-om
- predjesensko uklanjanje legla i čišćenje od Varoe proljetnim "EKO-VAR"-om
- zimsko čišćenje Varoe sa zimskim "EKO-VAROM"
2.- proljetno uklanjanje legla
- predjesensko čišćenje Varoe sa proljetnim "EKO-VAR"-om
- zimsko čišćenje Varoe
3.- proljetno čišćenje varoe sa proljetnim "EKO-VAR"-om bez uklanjanja legla
- predjesensko uklanjanje legla i čišćenje Varoe ljetnim "EKO-VAR"-om
- zimsko čišćenje Varoe sa zimskim "EKO-VAR"-om

Da li će se primijeniti na pojedinim košnicama 1 ili 2 ili 3 mogućnost ovisi o stupnju invadiranosti društva. Stupanj invadiranosti društva se utvrđuje primjenom KALENDARA za tretiranje pčela "EKO-VAR"-om.
Vidi poglavlje "PRAVAC I STRATEGIJA DALJNJE BORBE PROTIV VAROE"

# Dokaz efikasnosti ove tehnologije pčelarenja je veći razvoj površine legla nakon uklanjanja legla i društvo bez Varoe.

III. O SREDSTVU "EKO-VAR" I NJEGOVIM EKOLOŠKIM SVOJSTVIMA

Početak traganja:
-trave: kopriva
majčina dušica, timijan
mravinac, pelin
-eterična ulja: - 5 ulja
- kiseline
Analitičko ispitivanje:
-svako sredstvo pojedinačno
Traženje posebno:
-sistemika
-kontaktnog sredstva
-stimulator samočišćenja
Problem:
-mala koncentracija aktivnih supstanci

Vraćanje na Timol:
- iako su eterična ulja bila efikasnija
- problem - visoka cijena Timola

# Zajednička osobina svih ovih sredstava:
- dobra osobina: - hlapljivost (sa ekološkog gledišta)
- loša osobina: - kratko trajanje
# Riješenje je u kombinaciji više elemenata, koja su analitički dala najbolje rezultate.

IV SREDSTVO "EKO -VAR"

predstavlja kombinaciju više poznatih sredstava koja su se već koristila kao lijek.
- komponente su prirodnog porijekla
- komponente su visoko hlapljive
- sredstvo "EKO-VAR" sam isprobavao u obliku:
1. proljetni "EKO-VAR"
2. zimski "EKO-VAR"
3. u pripremi je mješoviti proljetno-zimski "EKO-VAR"
4. kalendar pripreme "EKO-VAR"-a i načina tretiranja pčela

Ad. 1 Proljetni je u krutom obliku kao "pašteta"
-pakiranje, doziranje i način primjene
- kako djeluje i u kojim uvjetima
na Varou..........
na pčele...........
-način: hlapljenje, kontaktom, samočišćenje
-vrijeme djelovanja
-koliko puta stavljati sredstvo
u kraćem periodu
u godini
kad ne stavljati, nepoznanica visoke temperature
- kada stavljati sredstvo

Ad. 2 Zimski "EKO-VAR" je u tekućem obliku
- pakiranje, doziranje i način primjene
- kako djeluje i u kojim uvjetima
na Varou ............
na pčele..............
način djelovanja i primjena kapanja ili......
- vrijeme djelovanja
- koliko puta stavljati sredstvo i kada

Ad. 4 Kalendar primjene "EKO-VAR"-a i način tretiranja pčele


V. REZULTATI EKSPERIMENATA

1. Mjerilo efikasnosti sredstva ili %
2. Do sada: - pašteta (više od 91 %)
- tekućina
3. Grafikoni
4. Upitnik za evidentiranje rezultata (u prilogu)

Ad. 1 Mjerilo efikasnosti sredstva
- prosto obaranje Varoe:
-kod društva sa leglom
-kod društva bez legla
-u proteku vremena
-u relaciji prema drugim sredstvima
- relativno obaranje:
-mora biti bez legla......
-dobiva se % efikasnosti
- kako to rješavaju drugi


5. Ispitivanje i rezultati zajedničke primjene:
-nove tehnologije pčelarenja;
-istovremene primjene "EKO-VAR"-a
# Nepoznanice

VI. KAKO DJELUJE SREDSTVO NA PČELU:

- odmah nakon tretiranja: smirenje
zujanje
mrtve
izlaz iz košnice
- pojava mrtvih pčela
- utjecaj na maticu
- utjecaj na leglo
- na vosak
- na med
- utjecaj na razvoj: kraći period
duži period

VII. TROŠKOVI IZRADE SREDSTAVA; CIJENA KOŠTANJA; PROBLEMI PROIZVODNJE

C.K. za "paštetu" za 1 kom
za 50 košnica za 1 košnicu
za 1 godinu/1 košnicu

C.K. za tekućinu za 20 ml
za 1 košnicu
za 1 godinu/1 košnicu

Potreba ispitivanja efikasnosti:- skupljih komponenti
- jeftinijih komponenti

Za jeftiniju proizvodnju mora se ista prepustiti velikom kemijskom proizvođaču osnovnih komponenata.

(ODGOVORE NA POJEDINA PITANJA ŠALJEM PREMA ISKAZANOM INTERESU)


VIII PRAVAC I STRATEGIJA DALJNJE BORBE PROTIV VAROE

Daljnja borba protiv Varoe treba se zasnivati na:
- širenju i vršenju edukacije do svakog pčelara
- informiranosti o stanju invadiranosti svakog društva
- jedinstvenom pristupu u tretiranju pčelinjih društava
- na ubrzavanju onog procesa koji same pčele vrše u prirodi tj. u svojoj borbi za opstankom, a to je selekcija. Selekciju treba vršiti svaki pčelar na svome pčelinjaku nakon prve kontrole invadiranosti sa Varoom.
- 10.IV. izvršiti uklanjanje i zamjenu onih matica čija društva iskazuju veću invadiranost sa potomstvom onih matica čija društva iskazuju nisku invadiranost.
- utvrđivanju (ili propisivanju) stupnja kritične visoke invadiranosti pčele za svako pojedino područje države. Ovaj kontrolni broj bi se svake naredne godine mijenjao i pooštravao. Isto tako Pčelarski savez bi trebao objaviti i onaj drugi kontrolni broj iskazivanja niske invadiranosti. Tako bi imali jedinstveno utvrđen stupanj:

1. Vi - visoke invadiranosti
2. Ni - niske invadiranosti

- s ovim bi smo ostvarili i jedinstveni objektivni kriterij kvalitete matice. Proizvođači matica
koji bi garantirali (i ostvarivali) matice za društvo na Ni predstavljali bi uspješne
proizvođače4. KALENDAR PRIMJENE "EKO-VAR" i NAČINA TRETIRANJA PČELA protiv Varoe

1. U periodu od 1. XII do 15. I izvršiti tretiranja svih društava sa zimskim "EKO-VAR"-om.
Društvo mora biti bez legla i preporučljivo bi bilo izvoditi tretman u periodu od par dana kada je temperatura od 7 do 15 C.

2. Oko 10.-15. IV u sva društva staviti 2 komada proljetnog "EKO-VAR"-a. Nakon 4 dana izvršiti pregled i kontrolu.
-Kod košnica gdje je palo 50 i više Varoa, nakon cca 10 dana primijeniti T-2*, a po zahtjevima i rokovima opisanim u T-2
-Kod košnica gdje je palo manje od 50 Varoa ostaviti 15 dana postavljeni "EKO-VAR".Ovo društvo ne treba više dirati do zadnje ljetne paše (oko 15. VII) kada će se vršiti nova kontrola i tretiranje.
3. Oko 10.-15. VII ili bolje reći odmah nakon zadnje ljetne paše u sva društva staviti 2 komada proljetnog "EKO-VAR"-a.(Ovdje treba malo biti oprezan jer ne znam efekte djelovanja na visokim temperaturama). Nakon 4 dana izvršiti pregled i kontrolu:
-Kod košnica gdje je palo 50 ili više Varoa , nakon 10 dana primijeniti tretman T-2*.
-Kod košnica gdje je palo manje od 50 Varoa ostaviti do 15-og dana već postavljeni "EKO-VAR". Ovo društvo ne treba više dirati ni tretirati do zadnje jesenske paše ili do zimskog tretmana.
4. Nakon glavne ljetne paše, ili u onom momentu koji svaki pčelar ocijeni kao najpovoljniji zamijeniti sve matice kod onih društava kod kojih je prva kontrola (iz točke 2) iskazala veću invadiranost od 100 Varoa, što predstavlja TRETMAN-3.


· T-2 (TRETMAN - 2)
Kao što sam već opisao, za ovaj tretman je potrebno slijedeće:
-Pomoćna međupodnica guste aluminijske mreže kroz koju može propadati Varoa, sa malim letom širine 5 cm.

-PVC folija za skupljanje otpale Varoe, a postavlja se iznad gornjeg nastavka proizvodnog dijela društva, a ispod navedene međupodnice.

-10 dana prije glavne proljetne paše (kadulje ili bagrema) odnosno glavne jesenske paše treba u donja 2 ili 3 nastavka odvojiti maticu sa svim proizvodnim pčelama ali bez legla (ili bez zatvorenog legla) što će predstavljati radni (proizvodni) dio društva.
U srednji dio ovog društva (iznad prvog nastavka) stave se 2 komada paštete "EKO-VAR" za potpuno očišćenje pčela od Varoe, koji se ukloni nakon 7 dana.

-Iznad proizvodnog dijela stavlja se navedena pomoćna međupodnica a ispod nje PVC folija koja onemogućava padanje Varoe iz gornjeg u donji dio.
U ovaj nastavak iznad međupodnice stavlja se svo leglo sa jednim okvirom peluda i jednim okvirom meda.
Nakon 20 dana iznad satonoše u ovom dijelu stave se 2 komada "EKO-VAR"-a i nakon 10 dana se ovaj očišćeni nastavak može (uklanjanjem međupodnice) spojiti sa ostalim dijelom društva što će ga naglo ojačati.

· T-3 (TRETMAN-3) sastoji se od slijedećega:
-ubrzavanje SELEKCIJE PČELA na osnovu iskazanog stupnja invadiranosti predstavlja najefikasniji instrument EKOLOŠKE borbe protiv Varoe. Zasniva se na:
-točnoj informaciji o invadiranosti svakog društva
-raspolaganju sa MATICAMA ČIJA SU DRUŠTVA ISKAZALA NISKI STUPANJ INVADIRANOSTI (ili sposobnosti samostalne proizvodnje takvih matica)
-neminovnosti prirodnog propadanja društava koja iskazuju visoki stupanj invadiranosti.
-potrebi da pčelarski savez svake godine objavljuje stupanj VI (visoke invadiranosti) i NI (niske invadiranosti)

5. ZAŠTO JE "EKO-VAR" FANTASTIČAN?

Fantastičan je u odnosu na ono što smo do sada imali za uništavanje Varoe.
-Prirodnost i neškodljivost
-Hlapljive komponente
-Neškodljiv za pčele
-Matica nosi jaja i dok je sredstvo u košnici
-Neškodljiv za pčelara
-Pčelaru ne trebaju nikakva zaštitna sredstva
-Neškodljiv za korisnike pčelarskih proizvoda
-Visoka efikasnost sredstva - u nekim varijantama preko 85%, a u nekim varijantama preko 91%
-Dugotrajno djeluje - do 15 dana
-Jednostavan i brz u primjeni
-Može se i ponoviti primjena
-Cijena niža od drugih sredstva jer se koristi 3 x godišnje uz nove tehnološke metode

 1. Sastav i recepturu izrade

Ovaj ljetni EKO-VAR može se spravljati u bezbroj kombinacija, a iznosim samo dvije koje su mi dale najbolje rezultate:

Sastojci:

01

02

Tymol

6 g

5,00 g

Camfor

1 g

2,50 g

Mentol

1 g

1,25 g

Lavanda

2 g (ili 80 kapi)

1,25 g (ili 50 kapi)

UKUPNO:

10 g

10,00 g

Mješavina se priprema u porculanskom tarioniku i to redosljedom koji je naprijed napisan. Nakon izvršenog mješanja dobiva se bistra tekućina koja se ukrućuje dodavanjem iste količine skroba kolika je ukupna količina sastojaka. Znači, na 10 g mješavine dodaje se cca 10 g skroba. Za spravljanje smjese za 10 košnica navedene količine se množe sa 20. Npr., ako se odlučite tretirati pčele sredstvom iz varijante 02 i to za 10 košnica, treba:

Sastojci:

02

X 20

Tymol

5,00 g

=SUM(left)*SUM(above) 100 g

Camfor

2,50 g

=SUM(left)*20 50 g

Mentol

1,25 g

=SUM(left)*20 25 g

Lavanda

1,25 g (ili 50 kapi)

=SUM(left)*20 25 g (ili 1000 kapi)

UKUPNO:

10,00 g

=SUM(ABOVE) 200 g

   

+ cca 200 g skroba

   

Uk.: 400 g

Pakiranje navedene smjese, može se vršiti pakiranje od 16 ili 20 g, tako da se od ove ukupne količine od 400 g može napraviti od 20 do 26 komada pogačica tj. «pašteta», što će se kasnije razjasniti.

Ispitujući razna sredstva skrob je dao najbolje rezultate, kao vezivno sredstvo, učvrščivač smjese i kao usporivač hlapljenja.

Prilikom mješanja ovih sastojaka mora se voditi računa o njihovoj toksičnosti i visokoj hlapljivosti pri višim temperaturama, te je potrebno izradu i mješanje provoditi u hladnijem prostoru od 20oC koristeći manje količine u jednom spravljanju.

 1. Način djelovanja

Ovo sredstvo djeluje svojim mirisom toksično na varou tako da već nakon par sati nalazimo mrtve i omamljenje varoe na podnici. Sredstvo djeluje od 7 do 10 dana ovisno o količini koju smo stavili u košnicu. Sredstvo daje najveći efekt otpalih varoa od 3. do 5. dana, u stvari, nakon trećeg dana oštrina mirisa se umanji te pčele onda obilaze postavljenu smjesu, čupaju je i pomalo je iznose vani. Na taj način dolazi i do kontakta pčele sa smjesom te ona počinje djelovati, osim kao mirisno sredstvo, i kao kontaktno sredstvo, zbog toga se povećavai i intenzitet otpadanja varoe.

 1. Uvjeti primjene

Ova sredstva pripremljenja na opisan način daju visoke rezultate efikasnosti iznad 22oC, a najbolje na temperaturama oko 30oC. Sredstvo nije pokazivalo štetan učinak na pčele ni na maticu. Pčele ne napuštaju košnicu ni na temperaturama od 35oC, a matica polaže jajašca čitavo vrijeme bez prekida otkada se sredstvo stavi u košnicu.

Kao i kod drugih sredstava s kojima se tretiraju pčele potrebno je prihvatiti pravilo da se tretman vrši prije unosa meda u košnicu, makar zbog visoke hlapljivosti sredstvo se ne bi moglo zadrživati niti prenositi na med.

Najbolji rezultati se postižu upravo tretiranjem pčela prije paše metodom IZGONA varoe i uklanjanjem legla u jedan dodatni nastavak kojim se vrši KARANTENA varoe. Ova dva pojma trebalo bi šire objasniti drugom prilikom.

 1. Pakiranje. doziranje i način primjene

Ova smjesa mora se pakirati u aluminijsku foliju, te mi je najjednostavnije bilo koristiti al. kutijice 30-gramskih pašteta. Najprije bih na dno prazne kutijice postavio jednoslojnu okruglu gazu te bih na nju stavio 4 ili 5 kašikica pripremljene krute smjese (jedna kašikica sadrži 4 g smjese). Nakon toga bih smjesu pokrio al. folijom i na istu postavio drugu napunjenu kutijicu od «paštete» itd. Tako bi jedna kutijica zatvarala drugu a nakon toga bih više kutijica uvezao u plastičnu vrećicu. (vidi sliku 1.)

Na ovaj način u jednu kutijicu bi stalo 16 ili 20 grama smjese ovisno bih li se odlučio za varijantu od 4 ili od 5 kašikica smjese. Kako u spravljenoj smjesi ima 50 % skroba to znači da jedna kutijica sadrži 8 ili 10 grama aktivne supstance.

Sredstvo se postavlja u košnicu na satonoše iznad legla i to tako da se iz kutijice uhvati gaza koja drži smjesu na okupu i postavi zajedno sa smjesom po dijagonali košnice. (vidi sliku 2.). U košnice od dva nastavka stavljao bih 2 komada od po 16 grama a u košnice od tri nastavka stavljao bih 2 komada od po 20 grama smjese. Znači, u svaku košnicu postavljaju se po dvije «paštete» koje zajedno sadrže 16 odnosno 20 grama aktivne supstance. U košnice sa jednim nastavkom može se staviti samo jedna «pašteta» smjese koja sadrži 10 g tj. 50% aktivne supstance. Dvadeset-gramske «paštete» mogu se koristiti kad se želi produljiti vremensko djelovanje.

 1. Efikasnost sredstva sa primjerima

Efikasnost sredstva se može mjeriti samo u slučajevima pčelinjih društava bez legla. Ovdje ću prikazati nekoliko primjera efikasnosti. Pokuse sam pravio na košnicama sa otvorenim podnicama i podmetačem za skupljanje otpalih varoa. Brojanje varoe nastajao sam vršiti svakih 12 do 24 sata i to sve dok otpada varoa, a nakon toga sam vršio kontrolno dimljenje. Brojanje otpalih varoa na društvima koja su bila na seobi tj. na udaljenom terenu vršio sam nakon nekoliko dana.

 1. Dobre i loše strane ovog sredstva

Dobre osobine ovog sredstva su:

 • visoka efikasnost
 • jednostavna primjena, za tretiranje jedne košnice potrebno je 15-ak sek.
 • sredstvo djeluje duži vremenski period
 • nije štetno za pčelara te nisu potrebna zaštitna sredstva
 • nije štetno za pčelu
 • matica polaže jaja i kada je sredstvo u košnici
 • pčele ne napuštaju košnicu
 • ne ostavljaju rezidue u vosku zbog svoje visoke hlapljivosti
 • može se uzastopno izvršiti 2 - 3 tretmana

Loše osobine ovog sredstva su:

 • visoka cijena koštanja po košnici, preko 20 kuna
 • pakiranje i čuvanje nije jednstavno
 • viskoka cijena nabave osnovnih sastojaka
 • teško je nabaviti viskokvalitetna ulja

Nakon upotrebe ovog sredstva od strane drugih pčelara, popis dobrih i loših osobina bi se izmjenio.

EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE SREDSTVA «EKO-VAR» PROTIV VAROE

Oznaka sredstva: 02

Datum: od 30. 06. do 08.06. '03

Lokacija:Kaštela

Košnica br. 4- bez legla

Košnica br. 5 - bez legla

Datum i sat tret. ili kontr.

Vanj. temp.

Sred., vrsta i kol.

Vrij. djel. u satima

Broj otpalih varoa

Datum i sat tret. ili kontr.

Vanj. temp.

Sred., vrsta i kol.

Vrij. djel. u satima

Broj otpalih varoa

30.06. 14.00

 

«02» 2x20 g

   

30.06. 14.00

 

«02» 2x20 g

   

30.06. 20.00

 

''

6

5

30.06. 20.00

 

''

6

7

01.07. 08.00

 

''

12

6

01.07. 08.00

 

''

12

4

01.07. 20.00

 

''

12

66

01.07. 20.00

 

''

12

16

02.07. 08.00

 

''

12

38

02.07. 08.00

 

''

12

0

03.07. 08.00

 

''

24

33

03.07 08.00

 

''

24

2

04.07. 08.00

 

''

24

45

04.07. 08.00

 

''

24

1

04. 07. 20.00

 

''

12

14

04.07. 20.00

 

''

12

1

07.07. 08.00

 

''

60

19

07.07. 08.00

 

''

60

12

08.07. 08.00

 

''

24

0

08.07. 08.00

 

''

24

0

UKUPNO:

   

=SUM(ABOVE) 226

UKUPNO:

   

=SUM(ABOVE) 43

09.07. 20.00

 

DIM anti-var

   

09.07. 20.00

 

DIM anti-var

   

10.07. 10.00

 

''

14

2

10.07. 10.00

 

''

14

3

UKUPNO:

   

228

UKUPNO:

   

46

Efikasnost = 99 % Efikasnost = 93 %

Oznaka sredstva: 02

Datum: od 14.07. do 28.07.

Lokacija:Kijevo

Košnica br. 006 - bez legla

Košnica br. 094 - bez legla

Datum i sat tret. ili kontr.

Vanj. temp.

Sred., vrsta i kol.

Vrij. djel. u satima

Broj otpalih varoa

Datum i sat tret. ili kontr.

Vanj. temp.

Sred., vrsta i kol.

Vrij. djel. u satima

Broj otpalih varoa

14.07. 12.00

 

«02» 2x20 g

   

14.07. 12.00

 

«02» 2x20 g

   

14.07. 16.00

 

''

4

7

14.07. 16.00

 

''

4

8

23.07. 20.00

 

''

224

165

23.07. 20.00

 

''

224

57

28.07. 20.00

 

''

120

4

28.07. 20.00

 

''

120

3

UKUPNO:

   

=SUM(ABOVE) 176

UKUPNO:

   

=SUM(ABOVE) 68

08.08. 20.00

 

DIM anti-var 4 kap.

   

08.08. 20.00

 

DIM anti-var 4 kap.

   

09.08. 08.00

 

''

12

3

09.08. 08.00

 

''

12

3

UKUPNO:

   

179

UKUPNO:

   

71

Efikasnost = 98 % Efikasnost = 96 %

Oznaka sredstva: 01

Datum: od 14.07. do 28.07.

Lokacija:Kijevo

Košnica br. 093 - bez legla

Košnica br.

Vanj. temp.

Sred., vrsta i kol.

Vrij. djel. u satima

Broj otpalih varoa

Datum i sat tret. ili kontr.

Vanj. temp.

Sred., vrsta i kol.

Vrij. djel. u satima

Broj otpalih varoa

 

 

«01» 2x20 g

             

 

 

''

4

3

         

 

 

''

224

77

         

 

 

''

120

10

         

 

UKUPNO:

   

=SUM(ABOVE) 90

         
 

DIM anti-var 4 kap.

             

 

 

''

12

2

         

 

UKUPNO:

   

92

         

Efikasnost = 98 %

Autor:

Šiškov Ivan, C.F.Tuđmana 57, 21212 Kaštel Sučurac

Tel: (098) 303 893, (099) 7103 749 i 021/224 051

hup pcelinjak naslovna

drvo panel

vecernji

med 1

satne osnove slika 45515217

propolis 1

Please publish modules in offcanvas position.