| Njegoševa 10/1, 10000 Zagreb |

Pčelarski pojmovnik

 

Pojmovi kojima se koristimo u pčelarstvu i njihova objašnjenjaBaza Pčelarskog pojmovnika je knjiga PČELARSTVO koju su napisali: Josip Belčić, Josip Katalinić, Dragutin Loc, Stevo Lončarević, Lovro Peradin, Đuro Sulimanović, Filip Šimić i Ivo Tomašec

 

Knjigu možete preuzeti ovdje: http://rapidshare.com/files/221472481/PCELARSTVO.pdf

 

  • Pojmovi se stalno dopunjuju, a objašnjenja se mogu mijenjati kako se mijenja i spoznaja o njima.
  • Oznaka broja uz navedeni pojam označava stranicu u knjizi PČELARSTVO na kojoj se on opširnije elaborira.
  • Oznake (Dal.), (Slav.), (Gor.Kot.), (Ban.), (Kord.) i (Zag.) označavaju područje na kojem se taj pojam posebno koristi
  • Oznake (Slov.), (BiH.), (Srb.), (Ger.), (Mađ.), (Tur.) označavaju zemlje iz kojih navedeni pojam dolazi

A
(čitamo: a)

Acarapis woodi 574
Acherontia atropos 591
Achroea grisella 590
Aesculus hipposastanum 588
afrička pčela 33
akaroza 574
aktivno rojevne pčele 304
alat za pregled 273
A l b e r t i  212
Alberti-Žnideršičeva lisnjača
177
alergičnost na med 542
alkaloid otrovni biljni sastojak koji ima dušika ( kokain, morfij, kofein, kinin)
alkohol čisti špirit, žestoka pića
alkoholno vrijenje 527, 534
Allium cepa 588
amater čovjek koji se bavi nečim iz zabave, a ne radi koristi; pridj. amaterski
ambalaža materijal za čuvanje i transport proizvoda, za pakiranje
ameba jednostanični organizam
ameboza 581   bolest koju uzrokuje ameba
američka gnjiloća legla (vidi gnjiloća legla američka)
američki kotačić za utiskivanje žice 234
američki razmaci 184
američko dlijeto 274
amilaza enzim koji ubrzava hidrolizu škroba i glikogena u maltozu
amino-kiseline 531   kiseline koje imaju amino-skupinuNH2; glavni sastojak proteina
amitraz 579
amonijak kemijski spoj dušika i vodika, bezbojni plin oštra mirisa
amorfa (Amorpha fruticosa) 119
amper kabao, vedro
analiza raščlanjivanje; rastavljanje u dijelove
analiza voska 548
anatomija nauka o građi i sastavu tijela živih bića ili njihovih organa
anemičnost slabokrvnost, malokrvnost
anatomija pčele 54
anestetičan koji uklanja ili ublažuje bol
aneurin vitamin B1
anilin bezbojna otrovna tekućina
aniš (Pimpinella anisum) 137
anorganski koji pripada neživoj prirodi; bez života
antera peludnica, prašnica
antibiotici 563, 564, 566   kemijske tvari koje sprječavaju razvoj bakterija
antiseptik raskuživač; kemijsko sredstvo za uništavanje bakterija
antitijelo protuotrov u tijelu
antitoksin protuotrov koji se stvara u organizmu pod djelovanjem toksina (otrova)
antocijan rastvorljiv glukozidni pigment koji daje crvenkastu boju bilju i cvijeću; biljna boja crvenog kupusa, cikle, crnog vina idr.
Antoniolijeva košnica 170
apetit tek, volja za jelom
Apidae 27,31
Apimondia svjetska pčelarska organizacija
Apinae 27
Apini 28
Apis 27, 28, 29, 31
Apis cerana 27
Apis dorsata 27, 31, 32, 33
Apis florea 27, 32, 33
Apis indica 27, 31, 32, 33
Apis mellifica 27,28,31, 32, 33, 34
Apis carnica 34
Apis caucasica 34
Apis ligustica 34
Apis - rase 34
Apoidea 28
apsorbirati upiti usisati
arancin ušećerena kora naranče
aroma meda 537   miris meda, u organoleptici - karakterističan miris meda
arsen vrlo otrovan kemijski elemenat
artikl trgovačka roba, predmet trgovine
Ascosphaera apis 566
Askocid 567
askorbinska kiselina vitamin C
Aspergillus 567
atavizam nasljeđivanje osobina od daljnjih predaka
atmosfera plinoviti omotač Zemlje i drugih planeta; ozračje, zrak, uzduh
autobus-pčelinjak 433
autor stvaralac, tvorac, obično, nekog djela koje ima znanstvenu, kulturnu, tehnološku ili umjetničku vrijednost, onaj koji razvija neku ideju, izum, potiče neke djelatnosti
autogen koji nastaje sam od sebe, samorodan, samodjelan, iskonski
autokrat apsolutni vladar, samodržac, diktator; onaj koji je sklon nametati svoju volju drugome
azoik najstarije razdoblje u geološkoj povijesti Zemlje; beživotan
AŽ košnica (vidi košnica AŽ)
AŽ lisnjača 177

B
(čitamo: be)

bacil bakterija štapićastog oblika
Bacillus alvei
562, 565
Bacillus larvae 557
Bacteria eurydice 562
badem (Prunus communis Fritsch) 146
bagrem (Robinia pseudoacacia) 117
bagrem žuti, pucalica, glohotuša (Colutea, arborescens) 120
Bainov oplodnjak 346
bakelit tvrda umjetna smola (za izradu dugmeta, češljeva i sl.)
baktericidan koji ubija bakterije
bakterije 582   prostim okom nevidljivi jednostanični organizmi; uzročnik zaraznih bolesti ili vrenja
bakterije u crijevu ličinke 81
bakteriostatičan koji sprječava razvoj bakterija
balzam melem; mirisna smjesa eteričnih ulja, upotrebljava se u medicini i kozmetici; cijenjen zbog izuzetnog mirisa i ljekovitosti
banatska pčela (Grozdanić) 34
barij srebrnastobijela kovina; mješavina barijeva sulfata i meda služi za rentgensko snimanje probavnog trakta
baza osnova, temelj, podloga
bedrenika mala (Pimpinella saxifraga) 137
bedrenika velika (pimpinella maior) 137
BEF 576
Belčićevo dvomatično pčelarenje 409
Bentonov kavez 357
benzaldehid 393   bezbojna, bezmirisna, neotrovna tekućina; glavni sastojak ulja gorkih badema i breskvinih koštica
benzinska svjetiljka 559, 562, 567
B e r l e p s c h   A. 166
besposlene pčele 87
bezmatak 85, 278
bijela pčela 89
bijela trava (Marrubium vulgare) 152
biluč (Marrubium incanum) 153
biljke, kontinentalne 107
biljke primorja i krša 529
biljne gume 529
biologija znanost o živoj prirodi
biomicin 564   jedan od antibiotika koji su se upotrebljavli u pčelarstvu, zabranjen za upotrebu
biotin vitamin B-grupe, prisutan u kvascu, žumanjku, jetri, a sintetizira ge i normalna crijevna flora u čovječjem organizmu
biserak (Synohoricarpus racemosus) 125
bitumen crn i neisparljiv ostatak pri destilaciji nafte; prirodni asfalt; paklina
bjelančevine u peludu 549
bježalica 259, 260, 458
blanja za otklapanje saća 464, 465
blokiranje matice 106, 288
Boardmanova hranilica 282, 283
bočne letvice 182
boja meda  537
boje, razlikovanje
92
bojenje košnica 205
boksesi
176  okvirići saća s medom
bolesti legla 557
bolesti matice 583
bolesti pčela 555, 570
Bombinae 27, 29, 31
Bombini 28
borovnica (Vaccinium myrtillus) 119
bortnik 16
bosiljak bijeli (stachys annua) 137
breskva (Prunus persica) 112
breza bijela (betula alba) 112
brijest (Ulmus campestris) 112
brošura mekano vezana knjižica
B r o z    K v i r i n 23
bršljan (Hedera helix) 144
brusnica, brašnjača (Vaccinium vitis idaee) 120
bruto težina robe zajedno s pakovanjem (ambalažom)
bumbari 27,31
bundeva, buča (Cucurbita pepo) 136

C
(čitamo: ce)

candelilla  jedna vrsta biljnog voska
carnauba brazilska voskova palma; od lišća se dobiva karnauba-vosak
Carnica
34
Causasica 34
celofan tanak proziran nepropusni celulozni list, služi za zamatanje
celuloza 526 najrašireniji organski spoj u prirodi, polisaleanid, galvni sastojak stanične opne biljke; gotovo u čistom stanju nalazi se u pamuku
cera alba bijeli vosak
cera flava žuti vosak
cerada nepromočivo debelo, voskom natopljeno i ulašteno platno ili drugo tkanje za prekrivanje tereta, šatore i kišne kabanice
cerezin 547   zemni vosak pročišćen sumpornom kiselinom; služi za izradu svijeća
cerumen 43   sekret žlijezda vanjskog zvukovoda; ušna smola, ceratonij
C h r i s t    L. L. 165
cigansko perje (Asclepias syriaca) 139
cijeđeni med 476, 523   med dobiven cijeđenjem komadića usitnjenog saća (ili procjeđen med kroz dvostruko sito - postupak kod manjih pčelara)
cikorija 127
citat izvadak iz teksta koji se točno prenosi, navodi od riječi do riječi iz nekog drugog djela (literarnog, glazbenog, filmskog...)
civare (Dal.) nosila na kojima se nosi opeka, košnica ili sl
cjevčice Malpighijeve 61
Coccidae 103
Colchicum autumnale 587
crijeva, začep 582
crijevni otvor 587
crijevo (prednje, srednje, tanko, zadnje) 59
crnica (Odontites serotina) 145
crni trn, trnina (Prunus spinosa) 112
crnjuša proljetna (Erica carnea) 156
crpka za vađenje mliječi 519
crveni luk, otrovanje 588
cvjetni med 522

Č
(čitamo: če)

čabar veća drvena posuda s dvije uške, služi za pranje; banjica, škaf
čahurice (matice, radilice, truta) 83
čajni medenjaci 544
čeljusna žlijezda pčele 58
četka za ometanje pčela 275
čerožina voštanica, velika svijeća
čistilica za lisnjače 376
čišćenje košnica 278
čuvanje peluda 510
čuvanje saća od moljca 287, 590
čuvanje topline u košnici 285

Ć
(čitamo: će)

ćelija stanica u saću, sobica, organska stanica živih bića
ćumez neuredna, neugledna, prostorija (ili pčelinjak)
ćuskija poluga koja služi za podizanje tereta, dubljenje rupa u zemlji i druge grublje radove

D
(čitamo: de)

Dadant-Blattova košnica vidi košnica Dadan-Blat
Dadantova košnica,   168, 172
DDT 588
definicija meda 522
dekstrini 107, 529, 536
dekstroza 528, 534, 538
D e l l a    R o c a 164
delokacija 305
Dermestes lardarius 591
dijabetičari i med 540
dijastaza 59, 528
dimilica 273   uređaj ili posuda s kojom se zadimljuju pčele (radi smirivanja kod rada)


(čitamo: dže)

 

Đ
(čitamo: đe)

 

E
(čitamo: e)

 

F
(čitamo: ef)

 

G
(čitamo: ge)

građevnjak prazan okvir (bez satnih osnova) u kojem pčele grade saće

H
(čitamo: ha)

 

I
(čitamo: i)

iskucanac iskucana, istjerana kucanjem, pčelinja zajednica, uglavnom iz pletare u košnicu s pomičnim saćem
izrojenac
(starac, starka (BiH), matorka) pčelinja zajednica iz koje je izletio prirodni roj

J
(čitamo: je)

 

K
(čitamo: ka)

 

L
(čitamo: el)

lažna matica radilica koja nese neoplođena jajašca

LJ
(čitamo: elj)

 

M
(čitamo: em)

matorka vidi izrojenac
muljani med dobiva se iz saća stavljenog u platnenu vreću ili kesu i tijeskom, uz grijanje, istisne med

N
(čitamo: en)

 

NJ
(čitamo: enj)

 

O
(čitamo: o)

 

P
(čitamo: pe)

pčelarski skafander pčelarski kombinezon ili jednodijelna pčelarska jakna  sa šeširom i zašivenim zaštitnim velom
pčelarski šešir platneni šešir široka oboda s ušivenim zaštitnim velom koji štiti pčelarevu glavu pri radu s pčelama
plodište dio košnice (nastavak) u kojem matica polaže jaja i u kojem pčele njeguju leglo
pretjerivanje (??)  istjerivanje pčela dimom
prirodni roj razmnožavanje pčelinje zajednice prirodnim dijeljenjem
puhaljka alatka za uklanjanje ili istjerivanje pčela vjetrom iz nastavaka, košnice ili saća

Q
(čitamo: kju)

 

R
(čitamo: er)

 

S
(čitamo: es)

satine okviri s izgrađenim saćem
starac
vidi izrojenac
starka (BiH) vidi izrojenac

Š
(čitamo: )

 

T
(čitamo: te)

Terramycin antibiotik kojim se liječi gnjloća legla, dozvoljen samo u SAD-u pod strogim veterinarskim nadzorom
točkasto oko jednostavne oči (3) na vrhu glave pčele, koriste joj kao senzori svjetlosti
trut muški član pčelinje zajednice, pčelinji mužjak koji oplođuje maticu
trutovsko saće saće gdje se na otprlike 2,5 cm nalaze 4 stanice u koje matica nese neoplođena jaja iz kojih se razvijaju trutovi
trutuša neoplođena matica ili matica koja ne može nesti oplođena jaja ( ta pojava nije vezana za samo za dob nego i za razne bolesti ili nedovoljnu oplodnju)
Tylosin jedan od lijekova za suzbijanje ali ne i liječenje američke gnjloće pčelinjeg legala
vapnenasto leglo gljivično oboljenje ličinaka pčele

U
(čitamo: u)

umjetni roj tehnološki postupak pčelara pri dijeljenju pčelinje zajednice u novu pčelinju zajednicu s dodavanjem matice

V
(čitamo: ve)

 

W
(čitamo: duplo ve)

 

X
(čitamo: iks)

 

Y
(čitamo: ipsilon)

 

Z
(čitamo: ze)

 

Ž
čitamo: že)

žabnjak ljutić (Ranunculus acris) 116
žabnjak, zlatica Ranunculus puberulus) 588
žalac 67
žalfija, kadulja (Salvia officinalis) 148
žalvija, livadna (Salvia pretensis)
129
žalfija, ljepljiva (Salvia glutinosa) 129
ždrijelo pčele 59
žestikovina (Acer tataricum) 12
žica za okvire, pribor za uvlačenje 231, 232, 234
žigovi 62
živčani sustav pčele 64
žličica za vađenje mliječi 519
Žlijezde, pčelinje 58, 59, 66, 67, 81, 83    čeljusna, mirisna, mliječna, otrovna, prelačka, slinovnica, voskovna
žlijezde nektarije 102
Ž n i d e r š i č   A. 212
žuna krasna (Merops apiaster) 592

 

hup pcelinjak naslovna

drvo panel

vecernji

med 1

satne osnove slika 45515217

propolis 1

Please publish modules in offcanvas position.